• Twoja oferta cenowa jest pusta

RODO

Zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz na podstawie Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia Dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ochrona danych osobowych w administratorze Z dniem 25.5.2018 wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25.5.2018 r. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”).

 

 

Dane operatora

 

Dane identyfikacyjne operatora:

 

 

 

Nazwa firmy: ADRIATIK STONE a.s.

Siedziba: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Numer kontrolny: 2023660166

NIP: SK2023660166

Zarejestrowana w: Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego w Nitrze

Sekcja: Sa

Wstaw nr: 10462 / N

W imieniu którego działa: Feriz Mazreku

 

 

Jaka jest polityka prywatności?

 

Twoje dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane, zgodnie z polityką bezpieczeństwa ADRIATIK STONE a.s. przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania. Tylko operator będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych; osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych; wyznaczeni pośrednicy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie poleceń administratora, w imieniu administratora i zgodnie z polityką bezpieczeństwa administratora oraz podmiotów, którym administrator jest zobowiązany na mocy przepisów prawa przekazać dane osobowe. Twoje dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z zasadami przechowywania operatora. Jeśli kopia zapasowa Twoich danych osobistych jest tworzona w repozytoriach kopii zapasowych, dane te zostaną usunięte zgodnie z indywidualnymi regułami tworzenia kopii zapasowych. Dane przechowywane w repozytoriach kopii zapasowych służą do nawigacji po incydentach bezpieczeństwa, w szczególności naruszeń danych spowodowanych incydentem bezpieczeństwa.

 

 

 

Jakie masz prawa jako osoby, której dane dotyczą?

 

Prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących administratora:

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji:

 

cele przetwarzania;

kategorie odnośnych danych osobowych;

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria jego ustalania;

istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia, a w tych przypadkach co najmniej miarodajne informacje o zastosowanym postępowaniu oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

 

W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich gwarancjach dotyczących przekazania zgodnie z art. 46 Rozporządzenia.

 

Administrator dostarcza kopię przetwarzanych danych osobowych. Operator może pobrać rozsądną opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym za wszelkie dodatkowe kopie, o które zwróci się osoba zainteresowana. Jeżeli zainteresowana osoba złożyła wniosek drogą elektroniczną, informacje przekazuje się w powszechnie używanej formie elektronicznej, chyba że zainteresowana osoba zażądała innej metody. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.`

 

 

 

Prawo do sprostowania danych osobowych:

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora sprostowania bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Z uwagi na cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

 

 

 

Prawo do usunięcia (prawo do „zapomnienia”):

 

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych dotyczących administratora, a administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących przyczyn:

 

dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane;

osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 2. 1 litera a) lub art. 9 ust. 1 2 litery (a) Regulaminu oraz, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia i nie przeważają prawnie uzasadnionych powodów przetwarzaniatj. zainteresowana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu przewidzianemu w art. 21 ust. 2. 2 Regulamin;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1. 1 Rozporządzenia.

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest konieczne:

 

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wywiązania się z zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2. 2 litery h) i i) oraz art. 9 ust. 3 Rozporządzenia;

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że prawo, o którym mowa powyżej, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

w celu udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w jednym z następujących przypadków:

 

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych w okresie pozwalającym administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

zainteresowana osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1. 1 Rozporządzenia, do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody po stronie operatora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

 

 

W przypadku ograniczenia przetwarzania zgodnie z powyższym, takie dane osobowe, z wyjątkiem retencji, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub osobę prawną lub ze względu na nadrzędny interes publiczny lub państwo członkowskie. Administrator informuje osobę zainteresowaną, która osiągnęła ograniczenie przetwarzania zgodnie z powyższym, przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

 

 

 

Prawo do przenoszenia danych:

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez uniemożliwienia przez administratora, któremu przekazano dane osobowe, jeżeli: a) podstawą przetwarzania jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 2; 1 litera a) lub art. 9 ust. 1 2 litery a) Rozporządzenia lub w umowie na podstawie art. 6 ust. 1 1 litera oraz b) jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

 

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec profilowania (jeśli występuje):

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera e) lub f) Rozporządzenia, w tym sprzeciw wobec profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże niezbędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub powody do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim dotyczą. taki marketing bezpośredni. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie mogą być dalej przetwarzane w takich celach.

 

 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych każda zainteresowana osoba ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w swoim państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych: co stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o postępach i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78.do którego osoba, której dane dotyczą, kieruje swoją skargę w uzasadnionych przypadkach, oznacza Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej.

 

 

 

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie:

 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wyrażeniem. lub jej wycofanie. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, nawet przed upływem okresu, na jaki zgoda została wyrażona, osoba zainteresowana może skorzystać w następujący sposób:

 

e-mailem wysłanym na adres programudaje@adriatikstone.com (w temacie należy wpisać tekst "RODO - wycofanie zgody")

wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby operatora Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (wskazać na kopercie tekst „RODO – wycofanie zgody”).

 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców danych osobowych? Jaki jest okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych? Czy administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Wszystkie informacje dostępne są w tabeli. Załącznik zatytułowany Ewidencja czynności przetwarzania operatora

 

 

 

Czy operator wykorzystuje Twoje dane osobowe do zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji?

 

Operator nie będzie wykorzystywał Twoich danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będzie stosował profilowania w stosunku do pracowników.

 

 

 

Jakie są prawnie uzasadnione interesy operatora?

 

Operator jest zobowiązany do opracowania tzw test proporcjonalności (test porównawczy) w przypadku, gdy chciałby wykorzystać jako podstawę prawną tzw. przetwarzanie danych osobowych. uzasadniony interes.

 

Uzasadnione interesy operatora to, w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera f) Regulamin:

 

Rekordy klientów

Rejestr dostawców

Ewidencja pracowników

Bezpieczeństwo sieci i informacji

rejestracja kamer pracowników § 13 ust. 4 ZP

nagranie z kamery

Przed przetwarzaniem danych osobowych zainteresowanych osób operator wykonał tzw test proporcjonalności (test porównawczy) dla każdego z powyższych prawnie uzasadnionych interesów, w którym ocenił jego zasadność, konieczność, stosowność, proporcjonalność oraz zastosowanie odpowiednich gwarancji ochrony praw i wolności zainteresowanych osób.

 

 

 

Co zrobić, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym?

 

Jeżeli podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym / umownym, jako osoba zainteresowana jesteście zobowiązani do podania tych danych osobowych. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy może skutkować brakiem zawarcia stosunku umownego.

 

 

 

Jak mogę sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo złożyć skargę lub wniosek na piśmie na adres operatora ADRIATIK STONE as, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky lub na adres e-mail : programudaje@adriatikstone.com. Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie reklamacji/wniosków związanych z ochroną danych osobowych jest wyznaczona osoba upoważniona mail problemudaje@adriatikstone.com.